För dig på stationär anläggning

Cirka 750 svenska anläggningar inom industri och energiproduktion omfattas av EU:s direktiv om handel med utsläppsrätter. Via denna sida hittar du som verksamhetsutövare för en anläggning information som berör dig. Du hittar bland annat information om regelverket, länkar till formulär samt information om hur du använder det EU-gemensamma registret för utsläppsrätter, Unionsregistret.

EU:s system för handel med utsläppsrätter ställer en rad krav på de företag som omfattas.

Översikt av ett år med utsläppshandel (Naturvårdsverkets webbplats)

Verksamheter som omfattas (Naturvårdsverkets webbplats)

Tilldelning och auktionering av utsläppsrätter

Gratis tilldelning av utsläppsrätter beslutas av Naturvårdsverket utifrån en ansökan. Den verksamhetsutövare som ansökt är skyldig att inneha en beslutad och uppdaterad övervakningsmetodplan samt att årligen lämna in en verifierad verksamhetsnivårapport till Naturvårdsverket. Den anläggning som behöver kan även köpa utsläppsrätter vid speciella auktioner. Riksgälden ansvarar för de auktioner som genomförs i Sverige.

Om tilldelning av utsläppsrätter för stationära anläggningar för åren 2021–2030 (Naturvårdsverkets webbplats)

Om auktionering av utsläppsrätter (Riksgäldens webbplats)

Krav på tillstånd och övervakningsplan

Som verksamhetsutövare för en anläggning är du skyldig att ha tillstånd till utsläpp av växthusgaser med tillhörande övervakningsplan. Tillstånd söks hos Naturvårdsverket.

Tillstånd till utsläpp av växthusgaser (Naturvårdsverkets webbplats)

Övervakning av utsläpp (Naturvårdsverkets webbplats)

Förbättringsrapportering (Naturvårdsverkets webbplats)

Rapportering och verifiering av utsläpp

Verksamhetsutövare ska senast den 31 mars lämna en verifierad utsläppsrapport för föregående års växthusgasutsläpp.

Rapportering och verifiering av utsläpp (Naturvårdsverkets webbplats)

Hitta en svensk ackrediterad kontrollör för din verksamhet (Swedacs webbplats)

Hitta fler ackrediterade kontrollörer som är verksamma inom EU ETS (EA:s webbplats)

Konto i Unionsregistret

Som verksamhetsutövare är du skyldig att varje år senast den 31 mars notera årsutsläppet för föregående år. Senast den 30 april varje år ska utsläppsrätter motsvarande utsläppen överlämnas för annullering. Överlämnandet görs i ett EU-gemensamt register, Unionsregistret. Observera att särskilda sanktionsavgifter tas ut om inte tillräckligt antal utsläppsrätter överlämnas eller om överlämnandet inte sker i tid.

Mer om Unionsregistret (Energimyndighetens webbplats)

Sanktioner och påföljder

Naturvårdsverket är tillsynsmyndighet och tillser att efterlevnaden av regelverket upprätthålls.

Sanktioner och tillsyn

Statistik

Den 15 maj varje år presenterar Energimyndigheten en lista över företagens rapporterade utsläpp samt överlämnade utsläppsrätter, sk fullgörandelista. Naturvårdsverket tillhandahåller statistik över utsläpp samt mängder tilldelade utsläppsrätter per år.

Fullgörandelistan (Energimyndighetens webbplats)

Statistik över utsläppen från svenska företag inom handelssystemet  (Naturvårdsverkets webbplats)