Tillsyn enligt miljöbalken

Tillsyn är samhällets viktigaste styrmedel för att säkerställa syftet med miljöbalken. Genom att regelverken följs främjas en hållbar utveckling. Att genom tillsyn upptäcka avvikelser och åstadkomma rättelse är av betydelse för miljön och människors hälsa men också för att olika företag ska kunna verka på lika villkor.