Mål för viltstammarna

I Sverige finns ett övergripande mål om att alla djur som lever här ska finnas kvar på lång sikt i livskraftiga bestånd. Samtidigt ska tamdjurshushållningen inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn ska tas.