Området vid Järle kvarn behöver förändras

Järleån och Järle kvarn är ett välbesökt område i Nora kommun och Örebro län. Naturvårdsverket, som äger dammen, har tagit fram ett förslag på hur området kan se ut i framtiden. Området kommer på många sätt att se ut som idag och vara en fin plats där besökare kan uppleva kulturmiljön.

Så här ser samråds- och tillståndsprocessen ut att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet:

 • 1.

  Naturvårdsverket tar fram underlag för samråd.

 • 2.

  Naturvårdsverket har samråd med berörda personer, organisationer och myndigheter.

 • 3.

  Naturvårdsverket skickar en redogörelse för samråden till Länsstyrelsen.

 • 4.

  Länsstyrelsen beslutar om eventuell betydande miljöpåverkan.

 • 5.

  Naturvårdsverket tar fram ansökan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

 • 6.

  Naturvårdsverket skickar ansökan med MKB till Mark- och miljödomstolen.

 • 7.

  Mark- och miljödomstolen prövar om tillstånd kan ges.

 • 8.

  Huvudförhandling.

 • 9.

  Mark- och miljödomstolen meddelar dom.

 • 10.

  Det finns möjlighet att överklaga hos Mark- och miljööverdomstolen.

 • Här är vi nu 11.

  Mark- och miljööverdomstolen prövar om målet får prövningstillstånd.