Textilier

Samlad information som stöd till dig som arbetar i den textila värdekedjan eller till dig som vill följa utvecklingen för en mer hållbar hantering av textil i alla led av värdekedjan – från produktion till konsumtion och avfallshantering.