Ansökan om tilldelning av utsläppsrätter kommande handelsperiod 2021-2030

Sista dag för befintliga anläggningar att ansöka om tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2021-2025 var den 30 maj 2019. På denna sida finns information som rör ansökan.

Målgrupp för denna information:

  • Verksamhetsutövare för stationära anläggningar
  • Ackrediterade kontrollörer

2020-05-29: Ny instruktionsfilm om beräkning av orimliga kostnader

Naturvårdsverket har publicerat en instruktionsfilm som visar ett exempel på hur excelformuläret för beräkning av orimlig kostnad kan användas för att motivera avsteg från den hierarkiska ordningen i enlighet med FAR.

Länk till filmklippet finns under "Vägledningar" nedan.

2020-04-23: Nya vägledningar om övervakningsmetodplaner

Naturvårdsverket har publicerat en vägledning om den hierarkiska ordningen för val av datakällor och metoder för bestämning av uppgifter i enlighet FAR. Vägledningen kompletterar kommissionens vägledningar och beskriver framför allt vad som krävs för att Naturvårdsverket ska kunna godkänna avsteg från den hierarkiska ordningen.

Tillsammans med vägledningen har Naturvårdsverket också publicerat ett excelformulär för beräkning av orimlig kostnad, vilket är ett sätt att motivera avsteg från den hierarkiska ordningen.

Länkar till dokumenten finns under rubriken "Vägledningar" nedan.

2019-07-10: Hantering av inkomna ansökningar

Naturvårdsverket har fått in cirka 520 ansökningar och arbetar för närvarande med att handlägga dessa. Många ansökningar är redan hanterade och kompletteringar har begärts. Arbetsinsatsen för att handlägga alla ansökningar är dock betydande och det kommer att dröja innan alla ansökningar har granskats. Kompletteringar kan fortsatt komma att begäras under juli till aug.

Senast den 30 september ska Sverige överlämna den så kallade NIMS-listan till kommissionen. Dessförinnan ska Naturvårdsverket ha granskat alla ansökningar och begärt de korrigeringar som krävs. Efter den 30 sep utför kommissionen egna kontroller och beräknar de faktorer som ska användas för att fastställa tilldelningen. När kommissionen är färdig med sin process kommer Naturvårdsverket fatta beslut om tilldelningen (vi förväntar oss att detta kommer dröja, troligen minst till slutet av 2020).

Informationen här nedan handlar om hur ansökan skulle göras. Informationen har i stort sett inte uppdaterats efter den 30 maj. En länk till en rättelse av den svenska översättningen till tilldelningsförordningen (FAR, kommissionens delegerade (EU) 2019/331) har dock lagts till.

Vilken ansökan ska lämnas in våren 2019?

 Ansökan om gratis tilldelning av utsläppsrätter våren 2019 kan göras av alla befintliga anläggningar som är skyldiga att ingå i systemet för handel med utsläppsrätter. Befintliga anläggningar definieras som anläggningar vars första beslut om tillstånd till utsläpp av växthusgaser fattades senast den 30 juni 2019. Ansökan våren 2019 avser gratis tilldelning för perioden 2021–2025 och baseras på referensdata för åren 2014–2018. Det är frivilligt att ansöka om tilldelning.

Nya anläggningar är anläggningar som fått tillstånd till utsläpp av växthusgaser efter den 30 juni 2019. Dessa anläggningar kommer kunna ansöka om gratis tilldelning vid ett senare tillfälle i egenskap av nya deltagare.

Hur och när ansökan ska göras

Ansökan om tilldelning av utsläppsrätter ska lämnas in till Naturvårdsverket senast den 30 maj 2019 (observera att sista datum alltså inte är 31 maj, dvs. sista maj).

Ansökan ska verifieras av en kontrollör som innehar rätt ackreditering och signeras av behörig firmatecknare innan inlämnandet. Ansökan består av följande:

  • Verifierad referensdatarapport* (Baseline Data Report, Excel-format)
  • Verifierad övervakningsmetodplan* (Monitoring Methodology Plan, MMP, Excel-format)
  • Verifieringsrapport (ifylles och signeras av kontrollören och lämnas in av verksamhetsutövaren i PDF-format)
  • Dessutom krävs ett antal bilagor som beskriver anläggningen (hur många bilagor som krävs beror på verksamhetstypen)

*De slutgiltiga, verifierade versionerna av referensdatarapporten och övervakningsmetodplanen ska signeras av behörig firmatecknare. Detta görs genom att flik_a i Excel-formulären skrivs ut, signeras och scannas in. De inscannade dokumenten ska bifogas ansökan.

Ansökan ska lämnas in via ETS-portalen.

Om felaktiga versioner av formulär har använts vid ansökan kommer Naturvårdsverket begära att verksamhetsutövare lämnar in i rätt formulär. Naturvårdsverket kommer därtill att granska varje ansökan och kan komma att begära ytterligare kompletteringar. Vi ber verksamhetsutövare att hantera alla kompletteringar skyndsamt.

Naturvårdsverket ska lämna uppgifter vidare till kommissionen den 30 sep 2019. Kommissionen kommer att genomföra en egen granskning av uppgifterna. Om det då finns många kvarstående brister i ansökningarna så kan processen komma att försenas, vilket i slutändan kan leda till försenade beslut om tilldelning.

Formulär som ska användas av verksamhetsutövare

Här nedan finns de slutgiltiga versionerna av formulären att ladda ned. Formulären är på svenska och ska användas för inlämnande av ansökan om tilldelning i Sverige. De preliminära (engelska) versionerna som tidigare fanns att ladda ned på denna sida får inte användas för inlämnandet av ansökan.

Verifiering av ansökan

Ansökan om tilldelning ska verifieras av ackrediterad kontrollör. Verifieringen avslutas genom att en verifieringsrapport utfärdas. Naturvårdsverket har rätt att anvisa vilket formulär som ska användas för verifieringsrapporten.

Du hittar den slutgiltiga versionen av formuläret för verifieringsrapport här nedan. Formuläret är på engelska och kommer inte att översättas till svenska.

De flesta kontrollörer som verifierar växthusgasutsläpp innehar även ackreditering för att verifiera tilldelningsansökningar. Kontrollörer kan hittas via respektive lands ackrediteringsorgan. Du hittar ackrediteringsorganen via sidan nedan.

Vägledningar

Det finns ett antal vägledningar om hur ansökan ska göras, varav de flesta har tagits fram av Europeiska kommissionen. Vissa av kommissionens vägledningar har översatts eller kommer att översättas till svenska (vilka framgår av listan nedan). Som komplement till detta har Naturvårdsverket tagit fram ett frågor-och-svar-dokument.

Naturvårdsverkets vägledningar:

Kommissionens vägledningar (Guidance Documents, GD):

Lagstiftning

Ansökan om tilldelning av utsläppsrätter för nästkommande handelsperiod regleras i en ny EU-förordning som kallas FAR. 

Nedan finns också ett arbetsutkast av den s.k. "koldioxidläckagelistan". Denna akt har inte slutgiltigt publicerats av kommissionen ännu, men vi förväntar oss inga stora ändringar jämfört med detta utkast.

Den slutgiltiga versionen av koldioxidläckagelistan kommer länkas ovan så snart den publicerats av kommissionen.

Verifiering av ansökan ska göras i enlighet med följande regelverk:

Informationstillfällen

Just nu saknas ytterligare inplanerade informationstillfällen. 

Hjälp med svar på frågor om ansökan

Ni är alltid välkomna att kontakta oss via e-post till: EUETS@naturvardsverket.se
Om ni önskar att bli uppringda går det bra att skriva detta i e-post-meddelandet, varefter en handläggare kommer att kontakta er.