Naturvårdsverket har beslutat om prognos för tilldelning av gratis utsläppsrätter för perioden 2021–2025

(2021-07-16):

Naturvårdsverket har fattat beslut om tilldelning av gratis utsläppsrätter för den första femårsperioden av handelsperioden 2021–2030. Besluten baserar sig på ett beslut fattat av EU-kommissionen vilket fastställer riktmärken och den sektorsövergripande korrigeringsfaktorn. De beslut som nu fattats tar inte hänsyn till inrapporterade verksamhetsnivåer för åren 2019–2020. Tilldelningen utgör därmed en prognos som kan komma att justeras för enskilda anläggningar.

Utfärdande av utsläppsrätter i Unionsregistret

Energimyndigheten ansvarar för att den beslutade tilldelningen utfärdas i unionsregistret. Har en anläggning inte fått tilldelningen ännu så kan det bero på att en ändring föreligger. Utfärdande har skett i unionsregistret i enlighet med Naturvårdsverkets beslut avseende 2021 och kommer ske igen när Naturvårdsverket fattat beslut om den justerade tilldelningen (mer information nedan).

Beslutad tilldelning baseras på referensåren 2014–2018 samt ett beslut från EU-kommissionen

Den prognosticerade tilldelning som varje anläggning erhåller årligen baseras bland annat på värdet av historisk aktivitetsnivå (så kallat HAL-värde) under perioden 2014–2018. HAL-värdet ingår i de ansökningshandlingar som verksamhetsutövare som valt att ansöka om tilldelning har lämnat inför femårsperioden 2021–2025.  Perioden 2014–2018 kallas referensår och data för perioden utgör även den grund som EU-kommissionen använt för att bestämma riktmärken och korrigeringsfaktor. En anläggning kan ha flera delanläggningar och därmed flera HAL-värden som resulterar i en total tilldelning.

Den beslutade tilldelningen är en prognos som kan justeras beroende av om anläggningens huvudsakliga verksamhetsnivå ändras tillräckligt i förhållande till HAL eller ej. Den årligen rapporterade och verifierade verksamhetsnivån avgör alltså eventuell justering av prognosen.

Beslut om verksamhetsnivåer kommer tidigast i oktober 2021

För att Naturvårdsverket ska kunna meddela verksamhetsutövare om anläggningens eventuellt nya prognos krävs ett godkännande från EU-kommissionen. Medlemsstaternas verksamhetsnivårapporter har i dagsläget inte godkänts av EU-kommissionen.

Naturvårdsverket erfar att EU-kommissionen kommer att fatta beslut om sitt godkännande tidigast i oktober 2021. Att kommissionens beslut kommer sent in på året är speciellt för år 2021 och beror bland annat på att arbetet med att bestämma riktmärken och korrigeringsfaktor har dragit ut på tiden.

Mer information

Läs mer om tilldelning på Naturvårdsverkets webbplats. Beslutad tilldelning per anläggning hittas här.

Läs mer om utfärdande och unionsregistret på Energimyndighetens webbplats.

Länkar till EU-kommissionens beslut: