Beslut av EU-kommissionen om vilka ETS-anläggningar som kan tilldelas gratis utsläppsrätter

2021-03-02:

EU-kommissionen har nu fattat ett beslut som påverkar vilka anläggningar som är aktuella för tilldelning av gratis utsläppsrätter under den fjärde handelsperiodens första tilldelningsperiod (2021–2025) inom EU:s handel med utsläppsrätter (EU ETS). Det är ett viktigt beslut för alla inom EU ETS som ansökt om gratis tilldelning. För svensk del godkänner kommissionen flertalet av de 515 ansökningarna, medan ansökan från 53 anläggningar avslås.

Medan auktionering är den huvudsakliga metoden för att fördela utsläppsrätter inom EU ETS så kommer berättigade verksamhetsutövare, huvudsakligen inom globalt konkurrensutsatt industri, fortsatt att tilldelas gratis utsläppsrätter under handelsperioden 2021–2030. Tilldelningen av gratis utsläppsrätter fastställs med harmoniserade regler för alla och som återfinns i unionsrätten1. Kommissionens beslut har föregåtts av en omfattande process där ansökningar från verksamhetsutövare detaljgranskats av behöriga myndigheter och slutligen av kommissionen. Sammantaget har processen tagit cirka två år, vilket är en försening jämfört med plan, men inte är helt olikt tidsåtgången inför den tredje handelsperioden.

När det nu är bestämt vilka anläggningar som är berättigade till gratis tilldelning blir nästa steg att räkna ut hur stor denna tilldelning ska vara. Det sker på basis av gemensamma riktmärken för alla anläggningar inom EU ETS och på den information som finns i ansökningarna. Naturvårdsverket bedömer att beslut om den slutliga tilldelningen kan fattas tidigast under sommaren, vilket beror på ifall de avslutande stegen i tilldelningsprocessen klaras av enligt kommissionens tidsplan.

Kommissionen godkänner den stora majoriteten av de 515 anläggningar som ansökt om gratis tilldelning i Sverige. Samtidigt avslår kommissionen ansökningarna från 53 anläggningar. De flesta av dessa är anläggningar som uteslutande nyttjat biomassa under referensdataperioden 2014–2018. Dessa ingår i EU ETS enligt svensk förordning och godkändes av kommissionen under tredje handelsperioden, men kommissionen avslår nu ansökan från anläggningarna med stöd i direktivstexten2. Ytterligare en anläggning som avslås är en mesaugn där en rest från återvinning av kokningskemikalier kalcineras. Kommissionen menar att anläggningen importerar en mellanprodukt som redan omfattas av gratis tilldelning vid en annan anläggning.

Kommissionen tydliggör även i beslutet att man inte godkänner att pelleterad järnmalm ska ingå i samma tilldelningsriktmärke som sintrad järnmalm. Både Naturvårdsverket och regeringen har agerat i frågan utifrån bedömningen att sintrad och pelleterad järnmalm är ersättningsbara produkter. Kommissionen gör inte samma bedömning.

Kommissionens beslut (EU) 2021/355 (pdf)

Tilldelningsförordningen (FAR) (pdf)

ETS-direktivet (pdf)

1 Direktiv 2003/87/EG och kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/331.

2 Dessa biobaserade anläggningar var införda på unilateral grund genom Sveriges opt-in-beslut, vilket godkänts av kommissionen i enlighet med artikel 24 i direktiv 2003/87/EG. Anläggningar som uteslutande använder biomassa undantogs dock senare i en ny bestämmelse i punkt 1 i bilaga I till direktiv 2003/87/EG. Den bestämmelsen infördes i direktivet om handel med utsläppsrätter genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG. Anläggningarna har dock fortsatt att omfattas av svensk lag och förordning och tilldelning av utsläppsrätter har godkänts även av EU-kommissionen under den tredje handelsperioden.