För dig på Länsstyrelse

Sveriges länsstyrelser är tillståndsmyndigheter för handel med utsläppsrätter i Sverige. Detta inkluderar att hantera ansökan om tillstånd för de stationära anläggningar som omfattas av utsläppshandel samt att granska och godkänna de övervakningsplaner som ska ingå i ansökan. Länsstyrelsen hanterar även anmälan om ändring i tillstånd och övervakningsplaner. Naturvårdsverket vägleder med målsättningen att underlätta både tillståndsprövningen och ärendehanteringen.

Tillstånd och övervakningsplan

Varje stationär anläggning ska ha ett tillstånd med tillhörande övervakningsplan. En stor del av tillståndsgivningen består i att granska övervakningsplanen vilken sätter de anläggningsspecifika kraven på övervakning och rapportering av utsläpp. Verksamhetsutövaren är skyldig att anmäla förändringar som påverkar tillstånd och övervakning till Länsstyrelsen. Naturvårdsverket vägleder om kraven på tillstånd och övervakning och publicerar blanketter och mallar som ska användas på sin webbplats.

Om tillstånd och övervakning (Naturvårdsverkets webbplats)

Rapportering och verifiering

En verksamhetsutövare som omfattas av utsläppshandel är skyldig att övervaka sina utsläpp  i enlighet med den av Länsstyrelsen godkända övervakningsplanen och varje år lämna in en verifierad utsläppsrapport. Naturvårdsverket vägleder i frågor som rör rapportering och verifiering.

Om rapportering och verifiering (Naturvårdsverkets webbplats)

Statistik

Den 15 maj varje år presenterar Energimyndigheten en lista över företagens rapporterade utsläpp samt överlämnade utsläppsrätter, så kallad fullgörandelista. Naturvårdsverket tillhandahåller statistik över rapporterade utsläpp samt mängden tilldelade utsläppsrätter per år.

Fullgörandelistan (Energimyndighetens webbplats)

Statistik över utsläppen från svenska företag inom handelssystemet (Naturvårdsverkets webbplats)