Arter och naturtyper – statusrapport

För att motverka förlust av biologisk mångfald har EU:s medlemsländer antagit Art- och habitatdirektivet. Tillståndet för de arter och naturtyper som omfattas av direktivet rapporteras vart sjätte år.