Giftfri miljö

Giftfri miljö

"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

Når vi miljömålet?

Nej

Vissa miljögifter ökar, andra minskar. Ökande konsumtion och kemikalie- och varuproduktion ökar spridningen av farliga ämnen. Tillverkningen sker i huvudsak utanför EU, där lagkraven inte är desamma. För många ämnen saknas fortfarande kunskap om användning, spridning samt hälso- och miljöeffekter. Lagstiftning är effektivt och behöver fortsätta utvecklas, liksom även andra styrmedel. System behövs för informationsöverföring, liksom nya alternativ till farliga ämnen. Företagens eget arbete är av stor vikt.

Sidan senast uppdaterad: 28 september 2020Sidansvarig: Annemay Ek