Ansökan om tilldelning av utsläppsrätter kommande handelsperiod 2021-2030

Ansökan om tilldelning för perioden 2021-2025 ska göras under våren 2019. På denna sida kommer vi fortlöpande lägga ut dokumentation som rör ansökan.

Målgrupp för denna information:

  • Verksamhetsutövare för stationära anläggningar
  • Ackrediterade kontrollörer

Nyhet (2019-02-25)

Slutgiltiga versioner av ansökningsformulären har ännu inte färdigställts av kommissionen. De kommer som tidigast kunna publiceras i början av mars – men det kan också bli senare än så. Samtliga vägledningar som rör ansökan har dock färdigställts av kommissionen. Du hittar dem (på engelska) längre ned på denna sida.

Nyhet (2019-02-01)

Slutgiltiga versioner av ansökningsformulären har ännu inte färdigställts av kommissionen. Naturvårdsverket har beslutat att publicera preliminära versioner av formulären för att verksamhetsutövare ska kunna påbörja processen med att samla in data (de preliminära formulären finns här nedan). Dessa formulär får dock inte användas för inlämnandet av ansökan. Slutgiltiga formulär kommer att publiceras på denna sida. De kommer vara på svenska.

Vilken ansökan ska lämnas in våren 2019?

Ansökan om gratis tilldelning av utsläppsrätter våren 2019 kan göras av alla befintliga anläggningar som är skyldiga att ingå i systemet för handel med utsläppsrätter. Befintliga anläggningar definieras som anläggningar vars första beslut om tillstånd till utsläpp av växthusgaser fattades senast den 30 juni 2019. Ansökan våren 2019 avser gratis tilldelning för perioden 2021-2025 och baseras på referensdata för åren 2014-2018. Det är frivilligt att ansöka om tilldelning.

Nya anläggningar är anläggningar som fått tillstånd till utsläpp av växthusgaser efter den 30 juni 2019. Dessa kommer kunna ansöka om gratis tilldelning vid ett senare tillfälle i egenskap av nya deltagare.

Hur och när ansökan ska göras

Ansökan om tilldelning av utsläppsrätter ska lämnas in till Naturvårdsverket senast den 30 maj 2019.

Ansökan ska verifieras av en kontrollör som innehar rätt ackreditering och signeras av behörig firmatecknare innan inlämnandet. Ansökan består av följande:

  • Verifierad referensdatarapport* (Baseline Data Report, Excel-format)
  • Verifierad övervakningsmetodplan* (Monitoring Methodology Plan, MMP, Excel-format)
  • Verifieringsrapport (ifylles och signeras av kontrollören och lämnas in av verksamhetsutövaren i PDF-format)
  • Dessutom krävs ett antal bilagor som beskriver anläggningen (hur många bilagor som krävs beror på verksamhetstypen).

*De slutgiltiga, verifierade versionerna av referensdatarapporten och övervakningsmetodplanen ska signeras av behörig firmatecknare. Detta görs genom att flik_a i Excel-formulären skrivs ut, signeras och scannas in. De inscannade dokumenten ska bifogas ansökan.

Ansökan ska lämnas in via ETS-portalen.

Om felaktiga versioner av formulär har använts vid ansökan kommer Naturvårdsverket begära att verksamhetsutövare lämnar in i rätt formulär. Naturvårdsverket kommer därtill att granska varje ansökan och kan komma att begära ytterligare kompletteringar. Vi ber verksamhetsutövare att hantera alla kompletteringar skyndsamt.

Naturvårdsverket ska lämna uppgifter vidare till kommissionen den 30 sep 2019. Kommissionen kommer att genomföra en egen granskning av uppgifterna. Om det då finns många kvarstående brister i ansökningarna så kan processen komma att försenas, vilket i slutändan kan leda till försenade beslut om tilldelning.

Formulär som ska användas av verksamhetsutövare

På grund av förseningar vid framtagandet av formulären har Naturvårdsverket ännu inte haft möjlighet att publicera slutgiltiga versioner. Kommissionen kommer att färdigställa dessa tidigast i slutet av februari. Dessförinnan kommer flera vägledningar från Europeiska kommissionen att publiceras, vilka kan vara en hjälp vid ifyllandet av formulären (mer info om vägledningarna finns nedan).

Här nedan kan preliminära versioner av formulären laddas ned. Observera ännu en gång att dessa inte får användas för inlämnande av ansökan till Naturvårdsverket. Syftet med att publicera preliminära versioner är att visa hur formulären är utformade så att verksamhetsutövare kan påbörja sin datainsamling.

Verifiering av ansökan

Ansökan om tilldelning ska verifieras av ackrediterad kontrollör. Formuläret för verifieringsrapport är nu färdigställt och du hittar det nedan. Naturvårdsverket har beslutat att den engelska versionen av formulär för verifieringsrapport kommer att användas i Sverige.

De flesta kontrollörer som verifierar växthusgasutsläpp innehar även ackreditering för att verifiera tilldelningsansökningar. Kontrollörer kan hittas via respektive lands ackrediteringsorgan. Du hittar ackrediteringsorganen via sidan nedan.

Vägledningar från kommissionen

Europeiska kommissionen håller på att ta fram ett antal vägledningar som väntas bli klara på engelska under perioden 31 jan-15 feb. De omfattar områdena nedan och kommer att läggas ut här så snart de är klara. Vissa dokument kommer även att översättas till svenska (de svenska versionerna publiceras under mars-april).

Kommissionens vägledningar (Guidance Documents, GD):

Lagstiftning

Ansökan om tilldelning av utsläppsrätter för nästkommande handelsperiod kommer att regleras i en ny EU-förordning. Denna rättsakt är nu fastställd på EU-nivå och ni hittar en länk till den nedan. Vi vill dock påpeka att den svenska översättningen fortfarande är preliminär och att den översättning som ligger ute innehåller vissa felaktigheter. Nedan finns också ett arbetsutkast av den s.k. "koldioxidläckagelistan". Denna akt har inte slutgiltigt publicerats av kommissionen ännu, men vi förväntar oss inga stora ändringar jämfört med detta utkast.

Den slutgiltiga versionen av koldioxidläckagelistan kommer länkas ovan så snart den publicerats av kommissionen.

Verifiering av ansökan ska göras i enlighet med följande regelverk:

Informationstillfällen

Just nu saknas ytterligare inplanerade informationstillfällen. Om fler tillfällen planeras så annonseras de på denna sida samt via e-post (de som är användare i E-CO2 finns med i sändlistan).

Du hittar dokumentation från tidigare informationstillfällen via boxen Dokumentation i högerkanten.

Förslaget till ändring av Sveriges opt-in-beslut

Övergångsregeringen har föreslagit en ändring av det svenska så kallade opt-in-beslutet. Genom detta beslut inkluderas ca 300 små förbränningsanläggningar med en kapacitet som understiger 20 MW i handelssystemet idag. Regeringen föreslår att de flesta av dessa anläggningar exkluderas ur systemet från 31 dec 2020. Remisstiden går ut den 11 mars och beslut fattas troligen i april. För mer information om förslaget, kontakta regeringskansliet.

Naturvårdsverket får just nu många frågor kring hur verksamhetsutövare bör förhålla sig till denna osäkerhet. Det kommer med största sannolikhet inte finnas möjlighet för dessa anläggningar att lämna in en ansökan senare än 30 maj 2019 då detta skulle kräva ett regeringsbeslut. Vi rekommenderar därför att de anläggningar som avser att ansöka om tilldelning förbereder sig för att lämna in ansökningar då de annars riskerar att få ont om tid. 

Observera att det är helt frivilligt att ansöka. De som inte avser att ansöka behöver inte lämna in vare sig övervakningsmetodplan (MMP) eller referensdatarapport till Naturvårdsverket.

Ytterligare information och möjlighet att ställa frågor

Ni är välkomna att kontakta oss genom att skicka ett e-post till: tilldelning@naturvardsverket.se

Om ni önskar att bli uppringda ser vi gärna att ni skriver detta i e-post-meddelandet, varefter en handläggare kommer att kontakta er.